Popüler Dizi

Eski Çağ'da Lahitler S. Melike Zeren Hasdağlı

Ölüm, öte dünya inancını barındıran tüm toplumlarda bu dünyadaki zamanını tamamlayan ruhun yeni bir varlık biçimine dönüşmesindeki eşik olarak algılanmıştır. İnsan ruhunun yaşayanların dünyasından ölüme geçişini farklı toplumlarda farklı şekillerde ortaya çıkan gömme biçimleri sağlar. Ölenin bedenine olan ilgi insanoğlunun en eski zamanlarından beri ölümden sonra yeniden dirilme inancının temelinde yer almıştır. Eski çağdaki gömme uygulamalarının en yaygın ve önemlilerinden birini de bu kitabın konusunu oluşturan lahitler oluşturmaktadır.


ISBN: 9786059680578
2019 – İstanbul
81 Sayfa


 

Antik Çağ’da Taş Duvar İşçiliği Murat Fırat

İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden biri olan barınmanın sonucunda oluşan konutlar ve paralelinde gelişen duvar işçiliği birçok farklı (ekonomi, kültür, hammadde vb.) etmene bağlı olarak hızlı bir ilerleme göstermiştir. Bu gelişim basit kerpiç yapılardan daha güçlü ve gösterişli mimarlık ürünlerine doğru yol alır. Başlangıçta barınma amacına hizmet etmek için üretilmiş olsa da, zamanla duvar işçiliği ciddi ve gösterişli bir zanaat koluna dönüşmüştür. Bilim insanları tarafından bu gelişim, temelde, kentlerin ticari faaliyetlerinde gözlenen hızlı aktivitelerin bir sonucu olarak belirlenir. Bununla birlikte, kentleşme kavramı aslında başlı başlına en önemli etmen olarak karşımıza çıkar. Elinizdeki çalışmada bu temel görüşten ayrılmadan, duvar işçiliği ana hatlarıyla (örgü teknikleri, işçilik, hammadde, vb.) tanıtılmaktadır.

ISBN: 9786059680233
2016 - İstanbul
36 Sayfa


 

Eskiçağ’da Cam Ceren Baykan – Daniş Baykan 

Bu çalışma, camın ortaya çıkışından Antik Çağ sonuna dek kullanımına ilişkin üretim ve bezeme tekniklerinin derlendiği bir el kitabıdır. İçeriğinin başlıca amaçlarından biri, birçok cam işleme tekniğinin, farklı isimlerle de olsa, bilinmesine karşın, değişik görüşlerin varlığı nedeniyle anlaşılmasındaki karışıklığı gidermek için teknik tanımı çizim ve antik örneklerle görselleştirmek; bir diğer önemli amacı da, üretim tekniklerine ve genel cam terminolojisine Türkçe terimler önermektir. Türkçe karşılıklar verilirken, bazen kullanımda olan kelimeler seçilmiş, bazen tekniğin özelliğine göre ismi değiştirilmiş, Türkçesi olmayan terimler için ise yeni sözcükler teklif edilmiştir.

ISBN:9786055607876
2012 - İstanbul
70 sayfa


 

Tarih Boyunca İstanbul’da Sikke Darbı ve Sikkeler - Oğuz Tekin

Sikkeler, üzerlerinde taşıdıkları tasvir ve yazılar nedeniyle tarihe ışık tutarlar. Bu kitap, İstanbul tarihini sikkelerden okumak isteyenlere yararlı olabilecek küçük bir çalışmadır. İstanbul (Byzantion), kuruluşundan ancak 250 yıl kadar sonra, yani MÖ 5. yüzyıl sonu veya 4. yüzyıl başında, ilk sikkelerini basmaya başlamıştır. Kent, Roma İmparatorluğu Dönemi’nde (MS 1.-3. yüzyıllar arasında) yoğun olarak sikke darbını sürdürmüştü. Fakat, MS 3. yüzyıl ortalarında, kent-devletlerinin sikke darplarına son vermesiyle Byzantion da sikke darbını durdurdu. Ancak, yaklaşık yarım yüzyıl sonra, Constantinopolis adıyla Roma İmparatorluğu’nun resmi darphanesi olarak faaliyetine başlamış ve Roma sikkeleri bundan böyle bu kentte de basılmıştır. Darp faaliyeti Bizans İmparatorluğu Dönemi’nde de, kentin Türklerce fethine kadar (1453) sür­müştür. Fetih’ten sonraki Osmanlı sikkeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru­luşuna değin yoğun bir şekilde İstanbul’da (Kostantiniyye) basılmıştır. 

ISBN: 9786055607883
2012- İstanbul
44 sayfa


 

Antik Çağ’da Anadolu’da Balık ve Balıkçılık - Pınar Bursa

Lykia kenti Phaselis'in kuruluş efsanesinde balığa yer verilmektedir. Koloninin kurucusu Lakios, orada koyunlarını otlatan Kylabras adlı çobana, onun isteği üzerine, kentin kurulacağı araziye karşılık olarak isli balık vermişti. İşte bu nedenle bu olayın anısına Phaselis halkı her sene Klaybrasa isli balık sunmuştur. Geç dönemlere dek Phaselis'te tanrılara balık sunulması bu olaydan kaynaklanmış, "Phaselis adağı" şeklindeki deyim de ucuz adak anlamında kullanılagelmiştir.

 

ISBN: 9786055607395
2010 - İstanbul
60 sayfa


 

Eskiçağ’da Irmak Tanrıları (Türkiye Trakyası ve Anadolu) Sencan Altınoluk

"... Maiandros'un (Büyükmenderes) Anadolu topraklarında akıp giderken sık sık yatak değiştirmesi ve eğri büğrü akması kentler arasında kime ait olduğuna dair sınır anlaşmazlıkları ile ilgili tartışmalar yaratmıştır. Ayrıca halkın ekili arazilerinin, ırmağın yatak değiştirmesi sebebiyle zarar görmesi bazen sorun olmuş ve bölge halkını kızdırmıştır. Bu nedenlerle halklar ırmak tanrısı Maiandros'a karşı dava açmışlardır. Irmak tanrıları gibi doğaüstü varlıklara karşı dava açılması ilgi çekici ve alışılmadık görünse de Antik Yunan dünyasındaki büyük özgürlükler, kişilere olduğu gibi hayvanlara ve soyut kavramlara karşı da dava açılabileceğini, hatta karara varılabileceğini göstermektedir. Tanrı Maiandros davaları çoğunlukla kaybetmiş ancak kazandığı da olmuştur ..."

ISBN:9786055607388
2010 - İstanbul
110 Sayfa


 

Eski Anadolu’da Ticaret (M.Ö. II. Binyıl) - Metin Alparslan

M.Ö. II. binyıl başlarında Anadolu'da küçük yerleşmelerin yerini, gittikçe sayıları artan büyük merkezler almıştır. Bu kentleşme bir yandan değişik sosyal sınıfların ortaya çıkmasına yol açarken, diğer yandan çevre halkların da ilgisini çekerek onların da göç etmelerine neden olmuştur. Artan nüfusla, doğal olarak bu kentlerin tüketimi de büyük ölçüde artmıştır. Sonunda özellikle coğrafi konumu itibariyle elverişli olan kentler, önemli birer pazar durumuna gelmiş ve hızlı bir şekilde zenginleşmiştir. Anadolu'nun bu dönemi Orta Tunç Çağı olarak adlandırılmaktadır.


ISBN: 9786055607371
2010 - İstanbul
48 Sayfa


 

Yunan ve Roma Kap Formları Sözlüğü İnci Delemen - Sedef Çokay-Kepçe

Öncelikle arkeoloji öğrencilerini hedef alan bu sözlük, klasik arkeologların çalışma alanı içerisinde önemli bir yer tutan Yunan ve Roma kap formlarım konu almaktadır. Arkeoloji öğrencilerinin, hazırladığımız sözlükten yardım alarak, en azından loutrophoros, kyliks, khalis ve diğer kap formları ile ilgili terim sorunlarım aşmalan umudunu taşıyor ve bu küçük sözlüğü klasik arkeoloji öğrencilerine ithaf ediyoruz.


 

ISBN: 9786055607029
2009 - İstanbul 
77 sayfa


 

Anadolu Tıp Tarihine Giriş - İlter Uzel

Anadolu Tıp Tarihi’ne Giriş, bugünkü tıbbın doğup gelişmesini sağlayan Antik Çağ Tıbbı’nı, “Anadolu Tıbbı” adıyla ele almanın daha doğru olacağını savunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu alışkanlığı yıkmak için yapılması gereken ilk iş Anadolu Tıbbı’nı ayrıntılarıyla açığa çıkartmak olmalıdır. Eserin birinci bölümünde, tıp tarihi ve tıp evrimiyle ilgili klasik özet bilgiler verilmiş; ikinci bölümde ise elimizdeki belge ve bilgilerin ışığında Anadolu’da tıbbın nasıl doğduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, Hitit Tıbbı ve Homeros’un İlyada’sında geçen tıp olayları ile Frig Tıbbı’ndaki ritüel cerrahisinden bahsedilmiştir.

ISBN: 9789758072040
2008 - İstanbul
72 sayfa


 

Eski Yunan’da Ölü Gömme Gelenekleri Bilge Hürmüzlü

Eski Yunan toplumunda gömünün gerçekleştirilmesi ve geleneklerin uygulanması hem ölen kişinin ruhunun huzura kavuşması hem de ailenin onuru için vazgeçilmezdir. Akhilleus’a rüyasında seslenen Patroklos’un sözleri, bunun önemini vurgular:

“Durma, çabuk göm de, gireyim Hades kapılarından,
ruhlar var burada, göçmüşlerin belirtileri,
giremem içeriye, uzağa sürerler beni,
ırmağı geçip bir türlü karışamam aralarına,
boşuna dolanırım Hades’in geniş kapılı evi önünde, boşuna.”
(İlyada, 23: 71–75.)

      ISBN: 9789758072002
      2008 - İstanbul
      57 sayfa


 

Eskiçağ’da Güneş Saatleri Barış Salman

Güneş saati isminden de anlaşıldığı gibi, zamanı güneşe göre ölçen, ilk kullanılan basit tiplerinden sonra astronomi ve matematiğin kurallarına göre yapılan, eski çağın hassan zaman ölçme cihazlarıdır. Güneş saatlerinin tarihin hangi döneminde hangi uygarlıkta tam olarak bilinmese de, Eski Yunan ve Roma toplumlarına, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden geçmiştir. Giderek kamusal bir kimlik kazanan bu cihazlar kentlerin vazgeçilmez bir aksesuarı olarak önemini uzun süre korumuştur.

ISBN: 978975807176X
2007 - İstanbul
48 sayfa


 

Eskiçağ’da Depremler Şehrazat Karagöz

“...Nikomedia’nın tarihi boyunca yaşadığı yer sarsıntılarında hayatını kaybeden çocuğun adı ister, M.S. 2. yüzyıldaki Thrason, ister 1999 yılındaki Ayşe olsun acıların adresinin hep aynı yer olduğu görülmektedir, yani aynı yüreklerde ...”


 

 

ISBN: 9799758071172
2005 - İstanbul
82 Sayfa


 

Hitit Ekonomisi - Mahfi Eğilmez

"... Her yıl düzenli olarak yapılan savaşlar sonucunda, dışarıdan önemli bir servet ve insan gücü transferinin söz konusu olduğu dikkate alındığında, çağının diğer bütün ekonomileri gibi büyük ölçüde tarıma bağlı bir ekonomi olan Hitit ekonomisi açısından savaş, savunmadan ve hatta yeni topraklar elde etmekten öte bir anlam kazanmış ve ekonomik bir biçimi almıştı....''ISBN: 9799758071080
2005 - İstanbul
54 sayfa


 

Eskiçağ’da Tuvalet Kültürü - Onur Gülbay

Şaşırtıcı gibi görünse de Roma kültüründe tuvaletlerin teknolojik açıdan günümüzden pek de geri kalmadığı anlaşılmaktadır. Hijyen kültürüne verilen önem bakımından verimli ipuçları ele geçmiştir. İnsanlar her ne kadar Roma çağında bile temizliğin sağlık ile olan ilişkisini tam olarak kavrayamamış olsalar da, konuya bir gelenek gözüyle bakıp tutum ve alışkanlıklarını buna göre belirlemeleri sayesinde, bilmeden, hijyen alışkanlığı kazanmaya çok erken tarihlerde başlamışlardı.


ISBN: 9799758070724
2004 - İstanbul
40 Sayfa


 

Eski Yunan’da Tarım - Aşkım Özdizbay

Tahıllar, temel beslenme ihtiyacım karşılamak amacıyla yetiş-tiriliyordu. Asma ve zeytin ise, tarım ekonomisi için çok önemli iki üründü. Asmadan elde edilen üzüm ile şarap ve şıra gibi içe-cekler elde ediliyor, kaliteli Yunan şarabı da tüm Antik Dünya'da tercih ediliyordu. Zeytinin kendisi ise, besin olarak kullanılması-nın yanısıra, Antik Dünya'da bir çok gereksinime karşılık veren zeytinyağı yapımında kullanılıyordu.ISBN: 9799758070854
2004 - İstanbul
35 sayfa


 

Anadolu Uygarlıklarında Takı - Gülgün Köroğlu

Toplumsal yaşamın gelişkin olduğu yerlerde takı, her şeyden önce sınıf farklılıklarını, ekonomik seviyeyi yansıtmanın en kolay yolu olmuştur. Bunların bir diğer işlevi de dini ve gizemli bir takım işaretlerin yardımıyla şeytan ve diğer kötü ruhların neden olduğu nazar ve hastalık gibi zararlardan kişileri korumaktır.

Takı üzerinde betimlenen bir tanrı tasviri, aziz ya da sembolik işaret bunu üzerinde taşıyan kişiyi, o tanrının hamiliği altına alıp, tüm kötülüklere karşı koruyacaktır. . .


ISBN: 9799758070847
2004 - İstanbul
67 Sayfa


 

Vazo Resimlerinin Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği Kaan İren

 

 

 


 


ISBN: 9789758070602
2003 - İstanbul
70 sayfa


 

Eski Önasya Toplumlarında Suç Kavramı ve Ceza - Belkıs Dinçol

Tüm yasalarda, "eğer" edatı ile başlayan şart cümleleriyle belirtilen tek tek suç eylemlerini ve bunlar için öngörülen cezaları gösteren maddeler, mümkün olduğunca sistematize edilerek, derlenmiştir. Hiçbiri genelleştirilmiş hukuk kuralları şeklinde değildir. Hukukçular, bir hukuk kaidesi yaratmakla, hakimlerin kararlarını arka arkaya sıralamanın çok farklı bir şey olduğunu, önceden tasarlanarak konulmuş soyut kurallardan oluşan hukuk sistemlerinin ancak Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıktığını kabul etmektedir. Hukukçulara göre, çalınabilecek her şeyi tek tek maddeler halinde sayarak, her biri için ayrı cezalar saptamak yerine, soyut bir hırsızlık kavramı yaratmak ve cezayı buna göre tâyin etmek, hukuk evrimindeki ileri bir aşamadır.

ISBN: 9799758070717
2003 - İstanbul
       53 sayfa

 

Roma Dini - Çiğdem Dürüşken

 ''...Romalılar, rahip heyetinin başkanlığında, çeşitli tanrılarla ilişkilerini düzenlemek ya da gerektiğinde bu ilişkileri yenilemek amacıyla, yılın belli günlerinde bayramlar düzenler ve bu bayramlarda, yapılan dualar, adanan kurbanlar ve tapım biçimleriyle tanrıları yatıştırarak ailesinin ve devletinin güvenliğini sürdürürdü...''
ISBN: 9799758070731
2003 - İstanbul
46 sayfa


 

Antik Çağda Et ve Balık Pazarları - Mükerrem (Usman) Anabolu

"...Pazar yerleri hep kalabalık, canlı,hareketli, renkli ve ilgi çekici yerlerdir. İnsanların yaşam kavgalarını güzel bir şekilde yansıtırlar. Daha çok Yunan kültürünün egemen olduğu Doğu Akdeniz ve İtalya'nın Büyük Yunanistan (Manga Graecis) kısmında Helenistik Dönem İtalya'nın daha kuzey taraflarında Roma Cumhuriyet Dönemi ile Akdeniz çevresi ülkelerinin tümünde ve Roma İmparatorluk Döneminde bu böyledir. Kitabımız, belli bir özelliği olmayan bir şekilde inşa edilmiş Et ve Balık Pazarı'na (Yunanca Makellon, Latince Macellum) dönüşümünün öyküsüdür....." 


ISBN: 9799758070748
2003 - İstanbul
34 Sayfa


 

Antik Dönemde Beslenme - İnci Delemen


Antik dönemde beslenme konusu zaman, yer ve öğeleri bakımından geniş ve çok yönlüdür. Günlük yaşamın başka alanlarına kıyasla, beslenmeye ilişkin bilgi kaynakları da zenginliğiyle dikkat çeker. Bu kitapçıkta eski Yunan ve Roma uygarlıklarındaki beslenme alışkanlıkları ana hatları ile anlatılmaktadır.
 


ISBN: 9789758070428
2001 - İstanbul 
68 sayfa


 

Eski Önasya ve Mısır’da Müzik Belkıs Dinçol

“… Bunların büyük bir kısmı, dinsel uygulama ile ilişkili olan müzik kullanımını yanısıtır. Ama bu, dindışı bir müzik uygulamasının olmadığı ya da halkın hiçbir müzik birikiminin bulunmadığı anlamına gelmez. Eski Önasya yazılı belgeleri çoğunlukla devlet arşivlerine ait olduklarından, halkın günlük yaşamı ile ilgili fazla bir bilgi içermezler. Ama, eğer o devirden günümüze kalan ninniler varsa veya flüt çalan çoban tasvirleri bulunuyorsa ya da bir tapınak yapımında işçiler için enstrüman çalınabiliyorsa bu, o halkın müziği gündelik yaşamına da kattığını gösterir. Kaldı ki müzik sahneleri içeren bazı tasvirlerin, özellikle saraydaki ziyafet sahnelerinin dinsel ya da dindışı bir kutlamayı gösterdiklerine karar vermek her zaman mümkün değildir. …”

ISBN:
1999 - İstanbul
61 sayfa


 

Antikçağda Aydınlatma Araçları - Sedef Çokay

Geçmişten bugüne, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan aydınlanma ihtiyacı, çeşitli araçlar yardımıyla karşılanmıştır. Bu kitapçıkta Grek ve Roma Dönemlerindeki aydınlatma araçları anlatılmaktadır. 

ISBN: 9758070185
1998 - İstanbul 
35 Sayfa


 

Eskiçağ’da Dokuma - İsmail Fazlıoğlu

Bu çalışmanın amacı, Eskiçağ'daki dokumacılık ile ilgili konularda genel bir bilgi vermektir. Kitap dokuma tezgahları, dokuma çeşitleri, dokuma ile ilgili Mythos'lar ve dokuma tezgahı ağırlıkları gibi birbirine bağlı konuları içermektedir.

 ISBN: 9758070096
1997 - İstanbul
32 Sayfa


 

Hititlerin Mektuplaşmaları - Sedat Alp

Mektuplar yazıldıkları dönem hakkında çok ilginç sosyo-kültürel ve siyasal bilgler içeren bir yazın türüdür. Hitit mektuplaşmaları da Eskiçağ'ın bir kesitine ilişkin pekçok konuya ışık tutmaktadır.


 ISBN:
1997 - İstanbul
30 Sayfa


 

Eskiçağ’da Tıp - Ümit Serdaroğlu

 

 

 

 


ISBN:
1996 - İstanbul 
28 sayfa


 

Byzas’tan I. Constantinus’a Kadar Eskiçağ’da İstanbul (Byzantion) - Oğuz Tekin

"...Plinius, Haliç'e (Keras) Altın Boynuz denmesinin, bu körfezde kaynayan balıklardan dolayı olduğunu söylemektedir. Keza Strabon da akıntının palamutları sürü halinde Haliç'e girmeye zorladığını ve dar bir alanda elle bile yakalandığını söylemektedir. Antikçağın içi meyve dolu bereket boynuzu (cornucopiae), Byzantion'da içi palamut dolu bereket boynuzuna dönüşmüştü. Altın ile anlatılmak istenen, palamut balıklarından başka birşey değildir...." 


ISBN:
1996 - İstanbul
41 Sayfa


 

Geçmişe Yolculuk Bir Gezi Rehberi / Journey into the Past A Short Guide İlknur Çete

Fatih İlçesi rehberidir.

ISBN:
1996 - İstanbul
44 Sayfa


 

Çivi Yazısı: Ortaya Çıkışı, Gelişmesi, Çözümü Selen Hırçın

 

 
 

ISBN:
1995 - İstanbul 
37 sayfa


 

Eskiçağ’da Para Oğuz Tekin

Bu çalışma, konunun uzmanı olmayan fakat antik sikkelere karşı ilgi duyan kişiler ile üniversitelerin ilgili bilim dallarında öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış bir el kitabıdır. 

ISBN: 9757938009
1995 - İstanbul 
41 sayfa


 

Eskiçağ’da Spor - Çiğdem Dürüşken 

 

 

 

ISBN:
1995 - İstanbul
24 sayfa


 

Eskiçağ’da Yazı Araç ve Gereçleri -  Bedia Demiriş

İnsanoğlu yeryüzünde iki milyon yıldan beri bulunduğu halde, bu çok uzun zaman dilimi içinde sadece son altı bin yıldan beri yazı yazmaktadır. İnsanlığın çok bönemli buluşlarından biri olan yazının icadı ile birlikte, üzerine yazı yazılacak gereçler ve yazı araçları da icat edilmeye başlanmıştır.

 


ISBN:
1995 - İstanbul
28 Sayfa